A B (CEPT) fokozat
várható vizsgatematikája

A vizsgafokozatok tematikái:

 • E (kezdő) , amely 10-16 évesen vagy 60 év felett; 18 éves korig érvényes, továbbá 60 év felett.
 • A (CEPT NOVICE), amely 14 éves kortól tehető le; 2 évente hosszabbítandó, 65 év felett 5 évente.
 • B (CEPT), amely 18 éves kortól tehető le - 5 évente kell hosszabbítani

Matematikai alapok:

 1. A hivatkozott mennyiségek mértékegységei és azok általánosan használt többszörösei és törtrészei
 2. Az összetett szimbólumok használata
 3. Matematikai fogalmak és műveletek:
  • összeadás, kivonás, szorzás, osztás
  • törtek
  • tíz hatványai, kitevős mennyiségek
  • négyzetre emelés
  • inverz értékek
  • lineáris és nemlineáris diagramok értelmezése
 4. A képletek alkalmazása és azok átalakítása

Villamosság-, elektromágnesség- és rádió-elmélet

 1. Vezetés:
  • vezető, félvezető, szigetelő
  • áram, feszültség, ellenállás
  • amper, volt és ohm mértékegységek
  • Ohm-törvény
  • Kirchhoff-törvény
  • villamos teljesítmény
  • teljesítmény mértékegységei
  • villamos energia
  • telep kapacitása
 2. Villamos források:
  • telepek és tápegységek
  • feszültségforrás, forrásfeszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás, kapocsfeszültség
  • feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása
 3. Villamos tér:
  • villamos térerősség
  • térerősség mértékegysége
  • villamos terek árnyékolása
 4. Mágneses tér:
  • áramvezető körül kialakuló mágneses tér
  • mágneses terek árnyékolása
 5. Elektromágneses tér:
  • rádióhullámok, mint elektromágneses hullámok
  • terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz összefüggése
  • polarizáció
 6. Szinuszos jelek:
  • grafikus ábrázolása az idő függvényében
  • pillanatérték, amplitúdó, effektív érték, átlagérték
  • periódus, periódusidő
  • frekvencia
  • frekvencia mértékegysége
  • fázis, fáziskülönbség
 7. Nem-szinuszos jelek:
  • hangfrekvenciás jelek
  • digitális jelek, négyszögjel
  • grafikus ábrázolás az idő függvényében
  • egyenfeszültségű komponens, alaphullám, magasabb harmonikusok
 8. Modulált jelek:
  • amplitúdómoduláció
  • fázismoduláció, frekvenciamoduláció
  • egyoldalsávos moduláció
  • modulációs löket és modulációs index
  • vivő, oldalsávok, sávszélesség
  • hullámalak
 9. Teljesítmény és energia:
  • szinuszos jelek teljesítménye
  • a következő dB értékekhez tartozó teljesítményarányok: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB (mind pozitív, mind negatív értékeik esetében)
  • egymás után kapcsolt erősítők vagy csillapítók bemeneti és kimeneti teljesítmény arányai dB-ben
  • illesztés és annak fajtái
  • be- és kimeneti teljesítmény és a hatásfok közötti összefüggés
  • csúcs burkoló teljesítmény

Alkatrészek

 1. Ellenállás:
  • ellenállás fogalma
  • ellenállás mértékegysége
  • áram-feszültség karakterisztika
  • teljesítmény-disszipáció
  • pozitív és negatív hőmérsékleti tényező
  • színkód jelek alapelve
  • soros és párhuzamos kapcsolás
 2. Kondenzátor:
  • kapacitás fogalma
  • kapacitás mértékegysége
  • kapacitás összefüggése a méretekkel és a dielektrikummal
  • reaktancia
  • feszültség és áram közötti fázisviszonyok
  • kondenzátorok jellemzői, fix és változtatható kapacitású kondenzátor (lég-, csillám-, keramia-, műanyagszigetelésű-, és elektrolitikus kondenzátorok)
  • hőmérsékleti tényező
  • szivárgási áram
  • párhuzamos kapcsolás
 3. Induktivitás:
  • önindukciós tényező
  • induktivitás mértékegysége
  • menetszám, az átmérő, a hossz és a mag anyagának hatása az induktivitásra
  • reaktancia
  • fáziskülönbség az áram és feszültség között
  • jósági tényező
  • bőr (szkin) hatás
  • maganyagok veszteségei
 4. Transzformátorok alkalmazása és használata:
  • ideális transzformátor
  • összefüggések a menetszám-arány és a feszültség-, áram-, és impedancia arány között
  • transzformátor típusok
 5. Dióda:
  • diódák használata és alkalmazása
  • egyenirányító dióda
  • Zener-dióda
  • fényemittáló dióda (LED)
  • kapacitásdióda
  • záróirányú feszültség, áram és teljesítmény
 6. Tranzisztor:
  • a tranzisztor, mint erősítő és oszcillátor
  • pnp és npn tranzisztorok
  • erősítési tényező
  • térvezérlésű tranzisztor (n- és p-csatornás, j-FET)
  • gate (vezérlőelektróda) és a source (forráselektróda) közötti ellenállás
  • drain (nyelő) árama és feszültsége közötti viszony
  • tranzisztor földelt-emitteres, -bázisú és -kollektoros kapcsolásban: a kapcsolások be- és kimeneti impedanciája, az előfeszítés módszerei
 7. Hődisszipáció:
  • hőviszonyok egy egyszerű áramkörben
  • hűtőborda méretezési eljárás (kvantitatív)
 8. Egyéb:
  • egyszerű termikus eszközök
  • egyszerű digitális áramkörök

Áramkörök

 1. Alkatrészek kombinálása:
  • ellenállások, tekercsek, kondenzátorok, transzformátorok és diódák soros és párhuzamos kapcsolása
  • áramok és feszültségek a fenti áramkörökben
  • a fenti áramkörök impedanciája
 2. Szűrök:
  • soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete
  • rezonanciafrekvencia
  • hangolt kör jósági tényezője
  • sávszélesség
  • sáváteresztő szűrő
  • aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő és sávzáró szűrők passzív elemekből
  • szűrők frekvenciamenete
  • Pí-szűrő, és T- szűrő
  • kvarckristály, kvarcszűrő
 3. Tápegység:
  • félhullámú és teljeshullámú egyenirányító áramkörök, hídkapcsolású egyenirányító
  • simító áramkörök
  • kisfeszültségű tápegységek stabilizátor áramkörei
 4. Erősítő:
  • kisfrekvenciás erősítők
  • nagyfrekvenciás erősítők
  • erősítési tényező, erősítés szabályozása
  • amplitúdó-frekvencia jelleggörbe és sávszélesség
  • A, AB, B, és C, osztályú erősítők
  • erősítők nemlineáris torzításai
 5. Detektor:
  • AM detektorok
  • diódás detektor
  • szorzó detektor
  • FM detektor
  • meredekség detektor
  • Foster-Seely diszkriminátor (fázisdiszkriminátor)
  • CW/SSB detektorok
 6. Oszcillátor:
  • frekvenciát és a stabil rezgési feltételeket befolyásoló tényezők
  • LC oszcillátor
  • kristályoszcillátor, harmonikus (overtone) oszcillátor
 7. Fáziszárt hurok (PLL)
  • felépítése, működése

Vevők

 1. Típusai:
  • egyenes vevő
  • egyszeres és kétszeres transzponálású szuperheterodin vevő
 2. Tömbvázlatok:
  • CW vevő
  • AM vevő
  • SSB vevő
  • FM vevő
 3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés)
  • nagyfrekvenciás erősítő
  • oszcillátor (fix és szabályozható); frekvenciaszabályozás
  • keverő
  • középfrekvenciás erősítő
  • határoló
  • detektor
  • üttető (beat) oszcillátor
  • kristálykalibrátor
  • kisfrekvenciás erősítő
  • automatikus erősítésszabályozás
  • S-mérő
  • zajzár
 4. Vevők jellemzői:
  • szomszédos csatorna
  • szelektivitás
  • érzékenység, zajtényező
  • stabilitás
  • tükörfrekvencia
  • intermoduláció, keresztmoduláció

Adók

 1. Típusai:
  • frekvenciaáttevéses (keveréses) és anélküli adók
  • frekvenciatöbbszörözés
 2. Tömbvázlatok:
  • CW adó
  • SSB adó
  • FM adó
 3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója:
  • keverő
  • oszcillátor
  • elválasztó fokozat
  • meghajtó
  • frekvenciasokszorozó
  • teljesítményerősítő
  • kimeneti szűrő
  • frekvenciamodulátor
  • fázismodulátor
  • SSB modulátor
  • kristályszűrő
 4. Adók jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva):
  • frekvenciastabilitás
  • rádiófrekvenciás sávszélesség
  • oldalsávok
  • hangfrekvenciás tartomány
  • nemlinearitás
  • kimeneti impedancia
  • kimenő teljesítmény
  • hatásfok
  • frekvencialöket
  • modulációs index
  • CW billentyűzési kattogás, ciripelés
  • nemkívánatos nagyfrekvenciás kisugárzások
  • készüléksugárzások

Antennák és tápvonalak

 1. Antennák típusai:
  • középen táplált félhullámú dipólus
  • végén táplált félhullámú antenna
  • hajlított dipólus
  • negyedhullámú függőleges antenna (földelt alap)
  • parazitaelemes antenna (Yagi)
  • parabolaantenna, tölcsérantenna
  • többsávos antennák
  • földelés
 2. Antennák jellemzői:
  • feszültség és áram eloszlása az antennán
  • impedancia a betáplálási ponton
  • nem rezonáns antenna kapacitív vagy induktív impedanciája
  • polarizáció
  • antennanyereség
  • effektív kisugárzott teljesítmény
  • előre - hátra viszony
  • vízszintes és függőleges sugárzási diagramok
 3. Tápvonalak:
  • párhuzamos vezetőkből álló
  • koaxiális kábel
  • hullámvezető
  • hullámimpedancia
  • sebességtényező
  • állóhullámarány
  • veszteségek
  • balun
  • negyedhullámú vonal, mint impedancia transzformátor
  • szakadással és rövidzárral lezárt vonalak, mint hangolt áramkörök
  • antenna hangoló egységek
  • konstrukció és felhasználási módok

Hullámterjedés:

  • ionoszféra rétegek és hatásuk
  • kritikus frekvencia
  • Nap hatása az ionoszférára
  • maximális használható frekvencia (MUF)
  • felületihullám, térhullám, kisugárzási szög és áthidalt távolság
  • fading
  • troposzféra
  • antenna magasságának hatása az áthidalható távolságra (rádió horizont)
  • hőmérsékleti inverzió
  • szórt (sporadikus ) E-visszaverődés
  • auróra jelenség hatása a terjedésre
  • HF, VHF és UHF sávok
  • időjárási viszonyok hatása a VHF és UHF terjedésre

Mérések

 1. Mérések végzése:
  • egyen és váltakozó feszültség és áram mérése
  • mérési hibák, hibaszámítás
  • frekvencia, hullámalak és a műszerek belső ellenállásának hatása a mérés pontosságára
  • ellenállás mérése
  • egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése (átlagos teljesítmény, csúcs teljesítmény)
  • feszültség- és állóhullámarány mérése
  • rádiófrekvenciás jel és burkolójának hullámalak-mérése
  • frekvenciamérés
  • rezonanciafrekvencia mérése
 2. Mérőműszerek:
  • mérés forgótekercses műszerrel
  • mérés több méréshatárú műszerrel
  • mérés reflektométer híddal
  • mérés frekvenciaszámlálóval
  • mérés abszorbciós frekvenciamérővel
  • mérés Grid-dip méterrel
  • mérés oszcilloszkóppal
  • műterhelés

Zavarás és védelem

 1. Zavarás elektronikus berendezésekben:
  • blokkolás
  • intermoduláció
  • interferencia a hasznos jellel (TV, rádió)
  • interferencia és detektálása a hangfrekvenciás áramkörökben
 2. Zavarások oka elektronikus berendezésekben:
  • adó térerőssége
  • adó nemkívánatos sugárzásai
  • nemkívánatos hatás a berendezésre az antennabemenet felől, más csatolt vonalak felől és a közvetlen sugárzásból
 3. A zavarás elleni védekezés módjai, a zavarhatások megelőzésére és elhárítására tett intézkedések:
  • szűrés
  • csatolásmentesítés
  • árnyékolás
  • jó RF földelés
  • teljesítmény csökkentés
  • adó- és TV-antenna eltávolítása egymástól
  • jó viszony a szomszédokkal

Villamos biztonságtechnika:

  • áram hatása az emberi szervezetre
  • áramütés elleni megelőző intézkedések
  • hálózati táplálás
  • nagyfeszültség
  • védőföldelés
  • gyors- és lassú biztosítók
  • feltöltött kondenzátor hatása
  • villámcsapás, és a védekezés fajtái
  • eljárás áramütéses baleset esetén

Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok

 1. Forgalmazásnál használt betűk, rövidítések és szavak:
  • Betűzési ábécé (HAREC előírás)
  • Magyar betűzési ábécé
  • Q-kódok (HAREC előírás)
  • Egyéb Q-kódok
  • Forgalmazási rövidítések (HAREC előírás)
  • Egyéb forgalmazási rövidítések
  • Egyéb, forgalmazásnál használt angol szavak
 2. Nemzetközi vészjelek, veszélyhelyzeti forgalom, kommunikáció természeti csapás esetén:
  • vészjelek: rádiótávírászatban: . . .   _ _ _   . . . (SOS); rádiótelefoniában: MAYDAY
  • rádióamatőr állomás nemzetközi használata nemzeti méretű természeti csapás esetén
  • rádióamatőr és műholdas rádióamatőr szolgálat számára felosztott frekvenciasávok
 3. Hívójelek:
  • rádióamatőr állomás azonosítása
  • hívójelek használata
  • hívójelek felépítése
  • nemzeti azonosító jelek (prefixek) - E vizsgásnak csak Európa
 4. Sávtervek:
  • IARU sávtervek elvei, céljai

A rádióamatőr szolgálatra és a műholdas rádióamatőr szolgálatra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok

 1. Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzatából:
  • a rádióamatőr szolgálat és a műholdas rádióamatőr szolgálat
  • a rádióamatőr állomás meghatározása
  • a Nemzetközi Rádiószabályzat 25. cikke
  • rádióamatőr frekvenciasávok
  • a rádióamatőr szolgálatok szolgálati kategóriája
  • az ITU rádiós körzetei
 2. Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozásokból:
  • a T/R 61-01, T/R 61-02 és ECC (05)06 Ajánlások ismerete
  • a rádióamatőr állomások ideiglenes használata CEPT tagországokban
  • a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok helyzete
 3. Nemzeti törvények, szabályok, engedélyezési feltételek:
  • rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabály
  • engedélyezési feltételek
  • naplózási ismeretek bemutatása: naplóvezetés, annak célja és a rögzített adatok

Morzejelek adása és vétele (Opcionális vizsga-kiegészítés)

© http://tankonyv.ham.hu, utolsó módosítás: 2023.09.03. 00:45